Dziennik Ustaw

Dz.U.2019.2020

| Akt oczekujący
Wersja od: 24 października 2019 r.
Art.  78. 

W ustawie z dnia 24 lutego 2017 r. o inwestycjach w zakresie budowy drogi wodnej łączącej Zalew Wiślany z Zatoką Gdańską (Dz. U. z 2019 r. poz. 1073) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 1 w ust. 2 w pkt 5 wyrazy "ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 i 2215 oraz z 2019 r. poz. 53 i 730)" zastępuje się wyrazami "ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. poz. 2019)";
2) w art. 29:
a) w ust. 1 uchyla się zdanie drugie,
b) w ust. 2 wyrazy "oddziale 3 rozdziału 3 działu V ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych" zastępuje się wyrazami "dziale XI rozdziale 2 oddziale 3 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych".