Dziennik Ustaw

Dz.U.2019.2020

| Akt oczekujący
Wersja od: 24 października 2019 r.
Art.  71. 

W ustawie z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U. z 2018 r. poz. 627 oraz z 2019 r. poz. 83, 504 i 1824) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 34 ust. 5 otrzymuje brzmienie:

"5. Pomoc w ramach działań, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1 i 2, jest przyznawana beneficjentowi wyłonionemu zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. poz. 2019), z wyłączeniem przepisów dotyczących umów w sprawach zamówień publicznych, z tym że umowę o przyznaniu pomocy w ramach tych działań zawiera się zgodnie z art. 264, art. 308 ust. 2 i 3, art. 577 i art. 578 tej ustawy.";

2) w art. 43a:
a) w ust. 5:
w pkt 1 wyrazy "o zamówieniach publicznych" zastępuje się wyrazami "ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych",
w pkt 2:
-- wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

"nie są obowiązani do stosowania przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych do ponoszenia kosztów kwalifikowalnych, jeżeli wartość netto danego zadania ujętego w zestawieniu rzeczowo-finansowym operacji nie przekracza kwoty określonej w art. 2 ust. 1 pkt 1 tej ustawy lub w przypadkach:",

-- lit. a otrzymuje brzmienie:

"a) określonych w art. 10 ust. 2 pkt 3 oraz art. 11 ust. 1 pkt 2-6, ust. 2 pkt 1 i 2 oraz ust. 5 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych,",

-- w lit. b wyrazy "o zamówieniach publicznych" zastępuje się wyrazami "ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych",
b) w ust. 6 w pkt 2 wyrazy "o zamówieniach publicznych" zastępuje się wyrazami "ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych".