Dziennik Ustaw

Dz.U.2019.2020

| Akt oczekujący
Wersja od: 24 października 2019 r.
Art.  59. 

W ustawie z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz. U. z 2019 r. poz. 341, 622 i 1287) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 53 w ust. 5 wyrazy "specyfikację istotnych warunków zamówienia" zastępuje się wyrazami "dokumenty zamówienia";
2) w art. 57b wyrazy "ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych" zastępuje się wyrazami "ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. poz. 2019)".