Dziennik Ustaw

Dz.U.2019.2020

| Akt oczekujący
Wersja od: 24 października 2019 r.
Art.  47. 

W ustawie z dnia 19 grudnia 2008 r. o postępowaniu kompensacyjnym w podmiotach o szczególnym znaczeniu dla polskiego przemysłu stoczniowego (Dz. U. z 2016 r. poz. 592 oraz z 2019 r. poz. 1495) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 76 w ust. 6 w zdaniu pierwszym po wyrazach "nie stosuje się" skreśla się wyrazy "o zamówieniach publicznych oraz";
2) w art. 82 w ust. 4 skreśla się wyrazy "ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164),".