Dziennik Ustaw

Dz.U.2019.2020

| Akt oczekujący
Wersja od: 24 października 2019 r.
Art.  44. 

W ustawie z dnia 7 listopada 2008 r. o europejskim ugrupowaniu współpracy terytorialnej (Dz. U. poz. 1390, z 2011 r. poz. 1378, z 2013 r. poz. 1323 oraz z 2015 r. poz. 1884) w art. 2:

1) w pkt 1 wyrazy "art. 3 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907, z późn. zm.)" zastępuje się wyrazami "art. 4 pkt 3 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. poz. 2019)";
2) w pkt 1a wyrazy "art. 3 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych" zastępuje się wyrazami "art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych".