Dziennik Ustaw

Dz.U.2019.2020

| Akt oczekujący
Wersja od: 24 października 2019 r.
Art.  43. 

W ustawie z dnia 12 stycznia 2007 r. o drogowych spółkach specjalnego przeznaczenia (Dz. U. z 2019 r. poz. 1348) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 5 w ust. 1 wyrazy "ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 i 2215 oraz z 2019 r. poz. 53 i 730)" zastępuje się wyrazami "ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. poz. 2019)";
2) w art. 9 w ust. 2 wyrazy "ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych" zastępuje się wyrazami "ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych";
3) w art. 10:
a) w ust. 1 wyrazy "postępowania o zamówienie publiczne" zastępuje się wyrazami "udzielania zamówień",
b) w ust. 2 we wprowadzeniu do wyliczenia wyrazy "Specyfikacja istotnych warunków zamówienia" zastępuje się wyrazami "Dokumenty zamówienia".