Dziennik Ustaw

Dz.U.2019.2020

| Akt oczekujący
Wersja od: 24 października 2019 r.
Art.  40. 

W ustawie z dnia 27 kwietnia 2006 r. o spółdzielniach socjalnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1205) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 15a w ust. 1 wyrazy "ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 i 2018)" zastępuje się wyrazami "ustawie z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. poz. 2019)";
2) w art. 15b w ust. 2 wyrazy "ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych" zastępuje się wyrazami "ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych".