Dziennik Ustaw

Dz.U.2019.2020

| Akt oczekujący
Wersja od: 24 października 2019 r.
Art.  26. 

W ustawie z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 300, z późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 64 uchyla się ust. 2;
2) w art. 65 w ust. 4 wyrazy "w trybie, o którym mowa w art. 64" zastępuje się wyrazami "zgodnie z art. 64 ust. 1";
3) w art. 68 w ust. 2 oraz w art. 69 w ust. 3 wyrazy "o zamówieniach publicznych" zastępuje się wyrazami "ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. poz. 2019)".