Dziennik Ustaw

Dz.U.2019.2020

| Akt oczekujący
Wersja od: 24 października 2019 r.
Art.  108. 
1.  W latach 2021-2030 maksymalny limit wydatków z budżetu państwa, będących skutkiem finansowym ustawy, o której mowa w art. 1, wynosi 11,53 mln zł.
2.  Maksymalny limit wydatków z budżetu państwa przeznaczonych na wykonywanie zadań Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych wynikających z ustawy, o której mowa w art. 1, wynosi w roku:
1) 2021 - 1 mln zł;
2) 2022 - 0,94 mln zł;
3) 2023 - 0,94 mln zł;
4) 2024 - 0,94 mln zł;
5) 2025 - 0,94 mln zł;
6) 2026 - 0,94 mln zł;
7) 2027 - 0,94 mln zł;
8) 2028 - 0,94 mln zł;
9) 2029 - 0,94 mln zł;
10) 2030 - 0,94 mln zł.
3.  Prezes Urzędu Zamówień Publicznych monitoruje wykorzystanie limitu wydatków, o których mowa w ust. 2, i dokonuje oceny wykorzystania tego limitu według stanu na koniec każdego kwartału. Ocena wykorzystania limitu na koniec czwartego kwartału zostanie dokonana 20 listopada każdego roku.
4.  W przypadku przekroczenia lub zagrożenia przekroczeniem przyjętego na dany rok budżetowy limitu wydatków, o których mowa w ust. 2, oraz w przypadku, gdy w okresie od początku roku kalendarzowego do dnia dokonania ostatniej oceny, o której mowa w ust. 3, część limitu rocznego przypadającego proporcjonalnie na ten okres zostanie przekroczona co najmniej o 10% stosuje się mechanizm korygujący, polegający na zmniejszeniu wysokości kosztów realizacji zadań publicznych wykonywanych na rzecz obywateli, w szczególności przez ograniczenie:
1) publikacji wydawanych przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych;
2) ilości przeprowadzanych szkoleń;
3) konsultacji prawnych oraz ilości wydawanych opinii;
4) działalności Urzędu Zamówień Publicznych związanej z promocją zamówień zrównoważonych.
5.  Organem odpowiedzialnym za wdrożenie mechanizmu korygującego, o którym mowa w ust. 4, jest Prezes Urzędu Zamówień Publicznych.
6.  Maksymalny limit wydatków z budżetu państwa przeznaczonych na wykonywanie zadań Prezesa Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej wynikających z ustawy, o której mowa w art. 1, wynosi w roku:
1) 2021 - 0,45 mln zł;
2) 2022 - 0,18 mln zł;
3) 2023 - 0,18 mln zł;
4) 2024 - 0,18 mln zł;
5) 2025 - 0,18 mln zł;
6) 2026 - 0,18 mln zł;
7) 2027 - 0,18 mln zł;
8) 2028 - 0,18 mln zł;
9) 2029 - 0,18 mln zł;
10) 2030 - 0,18 mln zł.
7.  Prezes Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej monitoruje wykorzystanie limitu wydatków, o których mowa w ust. 6, i dokonuje oceny wykorzystania tego limitu według stanu na koniec każdego kwartału. Ocena wykorzystania limitu na koniec czwartego kwartału zostanie dokonana 20 listopada każdego roku.
8.  W przypadku przekroczenia lub zagrożenia przekroczeniem przyjętego na dany rok budżetowy limitu wydatków, o których mowa w ust. 6, oraz w przypadku gdy w okresie od początku roku kalendarzowego do dnia dokonania ostatniej oceny, o której mowa w ust. 7, część limitu rocznego przypadającego proporcjonalnie na ten okres zostanie przekroczona co najmniej o 10% stosuje się mechanizm korygujący, polegający na zmniejszeniu kosztów realizacji zadań publicznych wykonywanych na rzecz obywateli, w szczególności przez ograniczenie:
1) publikacji wydawanych przez Prezesa Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej;
2) ilości przeprowadzanych szkoleń.
9.  Organem odpowiedzialnym za wdrożenie mechanizmu korygującego, o którym mowa w ust. 8, jest Prezes Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej.