Dziennik Ustaw

Dz.U.2018.650

| Akt obowiązujący
Wersja od: 30 marca 2018 r.
Art.  99. 

W ustawie z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (Dz. U. z 2018 r. poz. 56, z 2017 r. poz. 2491 oraz z 2018 r. poz. 106 i 138) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 2:
a) pkt 13 otrzymuje brzmienie:

"13) oddziale - rozumie się przez to wyodrębnioną i samodzielną organizacyjnie część działalności gospodarczej, wykonywaną przez przedsiębiorcę poza siedzibą przedsiębiorcy lub głównym miejscem wykonywania działalności, przy czym za jeden oddział uważa się wszystkie jednostki organizacyjne:

a) spółki zarządzającej albo zarządzającego z UE zlokalizowane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

b) towarzystwa albo zarządzającego ASI zlokalizowane na terytorium państwa goszczącego;",

b) pkt 43 i 44 otrzymują brzmienie:

"43) przedsiębiorcy - rozumie się przez to przedsiębiorcę, o którym mowa w ustawie z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców (Dz. U. poz. 646);

44) przedsiębiorcy zagranicznym - rozumie się przez to przedsiębiorcę zagranicznego, o którym mowa w ustawie z dnia 6 marca 2018 r. o zasadach uczestnictwa przedsiębiorców zagranicznych i innych osób zagranicznych w obrocie gospodarczym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 649);";

2) w art. 70zj w ust. 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

"1) mikroprzedsiębiorcą, małym przedsiębiorcą lub średnim przedsiębiorcą w rozumieniu ustawy z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców;";

3) w art. 226 ust. 4 otrzymuje brzmienie:

"4. Do kontroli podmiotów, o których mowa w ust. 1, stosuje się odpowiednio przepisy ustawy o nadzorze nad rynkiem kapitałowym oraz przepisy rozdziału 5 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców.";

4) w art. 270 ust. 9 otrzymuje brzmienie:

"9. Do oddziału, o którym mowa w ust. 1, nie stosuje się przepisów art. 19 pkt 3 i art. 20 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. o zasadach uczestnictwa przedsiębiorców zagranicznych i innych osób zagranicznych w obrocie gospodarczym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.";

5) w art. 276a ust. 4 otrzymuje brzmienie:

"4. Do oddziału, o którym mowa w ust. 1, nie stosuje się przepisów art. 19 pkt 3 i art. 20 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. o zasadach uczestnictwa przedsiębiorców zagranicznych i innych osób zagranicznych w obrocie gospodarczym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.".