Dziennik Ustaw

Dz.U.2018.650

| Akt obowiązujący
Wersja od: 30 marca 2018 r.
Art.  96. 

W ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 142 i 10) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 8b ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Parki narodowe mogą wykonywać działalność gospodarczą na zasadach określonych w przepisach ustawy z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców (Dz. U. poz. 646), z ograniczeniami wynikającymi z ustawy.";

2) w art. 20 w ust. 4a w pkt 1 i 2 skreśla się wyrazy "art. 20";
3) art. 108a otrzymuje brzmienie:

"Art. 108a. Do kontroli działalności gospodarczej przedsiębiorcy stosuje się przepisy rozdziału 5 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców.".