Dziennik Ustaw

Dz.U.2018.650

| Akt obowiązujący
Wersja od: 30 marca 2018 r.
Art.  9. 

W ustawie z dnia 16 września 1982 r. o pracownikach urzędów państwowych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2142 i 2203 oraz z 2018 r. poz. 106) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 1 w ust. 1 po pkt 7a dodaje się pkt 7b w brzmieniu:

"7b) Biurze Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców;";

2) w art. 36 w ust. 5 po pkt 9b dodaje się pkt 9c w brzmieniu:

"9c) Rzeczniku Małych i Średnich Przedsiębiorców - dla urzędników Biura Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców;".