Dziennik Ustaw

Dz.U.2018.650

| Akt obowiązujący
Wersja od: 30 marca 2018 r.
Art.  74. 

W ustawie z dnia 24 maja 2002 r. o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu (Dz. U. z 2017 r. poz. 1920 i 2405 oraz z 2018 r. poz. 138) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 22a w ust. 1 po wyrazach "innych organów" dodaje się przecinek;
2) w art. 27:
a) w ust. 11a w pkt 2 skreśla się wyrazy "i 15c",
b) ust. 12a otrzymuje brzmienie:

"12a. Usługodawca świadczący usługi drogą elektroniczną będący mikroprzedsiębiorcą lub małym przedsiębiorcą w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców (Dz. U. poz. 646) zapewnia warunki techniczne i organizacyjne umożliwiające prowadzenie przez ABW kontroli operacyjnej stosownie do posiadanej infrastruktury.";

3) w art. 37 w ust. 1 w pkt 7 wyrazy "art. 4 pkt 1" zastępuje się wyrazami "art. 4 pkt 5".