Dziennik Ustaw

Dz.U.2018.650

| Akt obowiązujący
Wersja od: 30 marca 2018 r.
Art.  67. 

W ustawie z dnia 6 lipca 2001 r. o usługach detektywistycznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 556 oraz z 2018 r. poz. 138 i 398) wprowadza się następujące zmiany:

1) art. 3 otrzymuje brzmienie:

"Art. 3. Wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie usług detektywistycznych jest działalnością regulowaną w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców (Dz. U. poz. 646) i wymaga uzyskania wpisu do rejestru działalności detektywistycznej, zwanego dalej "rejestrem".";

2) w art. 18 dodaje się ust. 4-6 w brzmieniu:

"4. Organ prowadzący rejestr zamieszcza w sieci teleinformatycznej informacje zawierające firmę oraz numer identyfikacji podatkowej (NIP) przedsiębiorcy wpisanego do rejestru.

5. Organ prowadzący rejestr prostuje z urzędu wpis do rejestru zawierający oczywiste błędy lub niezgodności ze stanem faktycznym.

6. W przypadku zmiany danych wpisanych do rejestru przedsiębiorca jest obowiązany złożyć wniosek o zmianę wpisu w rejestrze w terminie 14 dni od dnia, w którym nastąpiła zmiana tych danych.";

3) po art. 19 dodaje się art. 19a-19d w brzmieniu:

"Art. 19a. 1. Organ prowadzący rejestr jest obowiązany dokonać wpisu przedsiębiorcy do tego rejestru w terminie 7 dni od dnia wpływu do tego organu wniosku o wpis wraz z oświadczeniem o spełnieniu warunków wymaganych prawem do wykonywania działalności gospodarczej, dla której rejestr jest prowadzony.

2. Jeżeli organ prowadzący rejestr nie dokona wpisu w terminie, o którym mowa w ust. 1, a od dnia wpływu wniosku do tego organu upłynęło 14 dni, przedsiębiorca może rozpocząć działalność. Nie dotyczy to przypadku, gdy organ wezwał przedsiębiorcę do uzupełnienia wniosku o wpis nie później niż przed upływem 7 dni od dnia jego otrzymania. W takiej sytuacji termin, o którym mowa w zdaniu pierwszym, biegnie odpowiednio od dnia wpływu uzupełnienia wniosku o wpis.

Art. 19b. 1. Organ prowadzący rejestr wydaje decyzję o zakazie wykonywania przez przedsiębiorcę działalności objętej wpisem, w przypadku gdy:

1) przedsiębiorca złożył oświadczenie, o którym mowa w art. 16 ust. 2, niezgodne ze stanem faktycznym;

2) przedsiębiorca nie usunął nieprawidłowości w wykonywanej działalności gospodarczej w zakresie usług detektywistycznych w wyznaczonym przez organ terminie;

3) stwierdzi rażące naruszenie warunków wymaganych prawem do wykonywania działalności regulowanej przez przedsiębiorcę.

2. Decyzja, o której mowa w ust. 1, podlega natychmiastowemu wykonaniu.

3. W przypadku wydania decyzji, o której mowa w ust. 1, organ z urzędu wykreśla przedsiębiorcę z rejestru.

Art. 19c. 1. Przedsiębiorca, którego wykreślono z rejestru, może uzyskać ponowny wpis do rejestru w tym samym zakresie działalności gospodarczej nie wcześniej niż po upływie 3 lat od dnia wydania decyzji, o której mowa w art. 19b ust. 1.

2. Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio do przedsiębiorcy, który wykonywał działalność gospodarczą bez wpisu do rejestru. Nie dotyczy to sytuacji określonej w art. 19a ust. 2.

Art. 19d. Organ prowadzący rejestr wykreśla przedsiębiorcę z rejestru na jego wniosek, a także po uzyskaniu informacji o zgonie przedsiębiorcy lub po uzyskaniu informacji z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej albo Krajowego Rejestru Sądowego o wykreśleniu przedsiębiorcy.";

4) w art. 27 dodaje się ust. 3-5 w brzmieniu:

"3. Wykonywanie działalności regulowanej podlega kontroli organu prowadzącego rejestr w zakresie:

1) przestrzegania warunków wykonywania działalności;

2) obronności lub bezpieczeństwa państwa, ochrony bezpieczeństwa lub dóbr osobistych obywateli.

4. Osoby upoważnione przez organ prowadzący rejestr do przeprowadzania kontroli są uprawnione do:

1) wstępu na teren nieruchomości, obiektu, lokalu lub ich części, gdzie jest wykonywana działalność gospodarcza objęta wpisem do rejestru, w dniach i w godzinach, w których ta działalność jest wykonywana lub powinna być wykonywana;

2) żądania ustnych lub pisemnych wyjaśnień, okazania dokumentów lub innych nośników informacji oraz udostępnienia danych mających związek z przedmiotem kontroli.

5. Protokół kontroli zawiera w szczególności:

1) oznaczenie przedsiębiorcy i jego adres;

2) imię i nazwisko kontrolującego lub kontrolujących;

3) datę rozpoczęcia i zakończenia czynności kontrolnych;

4) określenie zakresu kontroli;

5) opis stwierdzonego w wyniku kontroli stanu faktycznego, w tym stwierdzonych nieprawidłowości.";

5) po art. 27 dodaje się art. 27a-27c w brzmieniu:

"Art. 27a. Organ prowadzący rejestr, w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w wykonywanej działalności gospodarczej w zakresie usług detektywistycznych, może wezwać przedsiębiorcę do ich usunięcia, w wyznaczonym terminie.

Art. 27b. Organ prowadzący rejestr, w przypadku posiadania informacji o możliwych nieprawidłowościach w wykonywanej działalności gospodarczej w zakresie usług detektywistycznych, może wezwać przedsiębiorcę do złożenia pisemnych wyjaśnień oraz przekazania dokumentów celem zweryfikowania posiadanych informacji oraz ustalenia, czy przedsiębiorca spełnia warunki wykonywania działalności gospodarczej objętej wpisem do rejestru działalności gospodarczej w zakresie usług detektywistycznych.

Art. 27c. Organ prowadzący rejestr może zwracać się do sądów, prokuratury, Policji oraz innych organów administracji publicznej o przekazanie informacji, materiałów i danych będących w ich posiadaniu, istotnych dla prowadzonego postępowania administracyjnego lub postępowania wyjaśniającego, w celu potwierdzenia spełniania warunków wymaganych prawem do wykonywania działalności gospodarczej w zakresie usług detektywistycznych.";

6) art. 28 otrzymuje brzmienie:

"Art. 28. W sprawach działalności w zakresie usług detektywistycznych nieuregulowanych w ustawie stosuje się przepisy ustawy z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców.".