Dziennik Ustaw

Dz.U.2018.650

| Akt obowiązujący
Wersja od: 30 marca 2018 r.
Art.  62. 

W ustawie z dnia 11 maja 2001 r. - Prawo o miarach (Dz. U. z 2018 r. poz. 376) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 16c w ust. 4 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

"2) numer identyfikacji podatkowej (NIP);";

2) art. 22o otrzymuje brzmienie:

"Art. 22o. Do kontroli działalności gospodarczej przedsiębiorcy stosuje się przepisy rozdziału 5 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców (Dz. U. poz. 646).".