Dziennik Ustaw

Dz.U.2018.650

| Akt obowiązujący
Wersja od: 30 marca 2018 r.
Art.  6. 

W ustawie z dnia 21 kwietnia 1966 r. o ustanowieniu medalu "Za udział w walkach o Berlin" i medalu "Za zasługi dla obronności kraju" (Dz. U. poz. 85) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. W celu uznania zasług położonych w dziedzinie rozwoju i umacniania obronności Rzeczypospolitej Polskiej ustanawia się medal "Za zasługi dla obronności kraju".";

2) w art. 4 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Utrata medalu następuje na skutek orzeczenia środka karnego pozbawienia praw publicznych.".