Dziennik Ustaw

Dz.U.2018.650

| Akt obowiązujący
Wersja od: 30 marca 2018 r.
Art.  59. 

W ustawie z dnia 2 marca 2001 r. o wyrobie alkoholu etylowego oraz wytwarzaniu wyrobów tytoniowych (Dz. U. z 2017 r. poz. 206) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 3 ust. 1 i 2 otrzymują brzmienie:

"1. Działalność gospodarcza w zakresie wyrobu, oczyszczania, skażania lub odwadniania alkoholu etylowego jest działalnością regulowaną w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców (Dz. U. poz. 646) i wymaga wpisu do rejestru podmiotów wykonujących działalność w zakresie wyrobu i przetwarzania alkoholu etylowego.

2. Działalność gospodarcza w zakresie wytwarzania wyrobów tytoniowych jest działalnością regulowaną w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców i wymaga wpisu do rejestru producentów wyrobów tytoniowych.";

2) w art. 6 dodaje się ust. 5 i 6 w brzmieniu:

"5. Organ prowadzący rejestry prostuje z urzędu wpis do rejestru zawierający oczywiste błędy lub niezgodności ze stanem faktycznym.

6. W przypadku zmiany danych wpisanych do rejestru przedsiębiorca jest obowiązany złożyć wniosek o zmianę wpisu w rejestrze w terminie 14 dni od dnia, w którym nastąpiła zmiana tych danych.";

3) po art. 6 dodaje się art. 6a w brzmieniu:

"Art. 6a. 1. Organ prowadzący rejestry jest obowiązany dokonać wpisu przedsiębiorcy do rejestru w terminie 7 dni od dnia wpływu do tego organu wniosku o wpis wraz z oświadczeniem o spełnieniu warunków wymaganych prawem do wykonywania działalności gospodarczej, dla której rejestr jest prowadzony.

2. Jeżeli organ prowadzący rejestry nie dokona wpisu w terminie, o którym mowa w ust. 1, a od dnia wpływu wniosku do tego organu upłynęło 14 dni, przedsiębiorca może rozpocząć działalność po uprzednim zawiadomieniu o tym na piśmie organu. Nie dotyczy to przypadku, gdy organ wezwał przedsiębiorcę do uzupełnienia wniosku o wpis nie później niż przed upływem 7 dni od dnia jego otrzymania. W takiej sytuacji termin, o którym mowa w zdaniu pierwszym, biegnie odpowiednio od dnia wpływu uzupełnienia wniosku o wpis.";

4) art. 7 otrzymuje brzmienie:

"Art. 7. 1. Organ prowadzący rejestry wydaje decyzję o zakazie wykonywania przez przedsiębiorcę działalności w przypadkach:

1) gdy przedsiębiorca złożył oświadczenie, o którym mowa w art. 5 ust. 3 lub 4, niezgodne ze stanem faktycznym;

2) gdy przedsiębiorca nie usunął naruszeń warunków wymaganych prawem do wykonywania działalności regulowanej w wyznaczonym przez organ terminie;

3) stwierdzenia rażącego naruszenia warunków wymaganych prawem do wykonywania działalności regulowanej przez przedsiębiorcę;

4) cofnięcia przez właściwego dla podatnika naczelnika urzędu skarbowego zezwolenia na prowadzenie składu podatkowego, z uwagi na:

a) zaległości z tytułu cła i podatków stanowiących dochód budżetu państwa, składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne,

b) kierowanie podmiotem przez osoby skazane prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów, przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi lub przestępstwo skarbowe,

c) prowadzenie działalności niezgodnie z uzyskanym zezwoleniem,

d) nieposiadanie tytułu prawnego do korzystania z miejsca, w którym prowadzono skład podatkowy.

2. Przed wydaniem decyzji na podstawie ust. 1 pkt 2 organ prowadzący rejestry wyznacza termin usunięcia stwierdzonych naruszeń.

3. Organ prowadzący rejestry powiadamia ministra właściwego do spraw finansów publicznych o wydanej decyzji, o której mowa w ust. 1.";

5) po art. 7 dodaje się art. 7a-7d w brzmieniu:

"Art. 7a. 1. Decyzja, o której mowa w art. 7 ust. 1, podlega natychmiastowemu wykonaniu.

2. W przypadku wydania decyzji, o której mowa w art. 7 ust. 1, organ prowadzący rejestry z urzędu wykreśla przedsiębiorcę z rejestru.

Art. 7b. 1. Przedsiębiorca, wobec którego wydano decyzję o zakazie wykonywania działalności, o której mowa w art. 7 ust. 1, może uzyskać wpis do rejestru w tym samym zakresie działalności gospodarczej nie wcześniej niż po upływie 3 lat od dnia wydania decyzji.

2. Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio do przedsiębiorcy, który wykonywał działalność gospodarczą bez wpisu do rejestru działalności regulowanej. Nie dotyczy to sytuacji określonej w art. 6a ust. 2.

Art. 7c. Organ prowadzący rejestr działalności regulowanej wykreśla przedsiębiorcę z rejestru na jego wniosek, a także po uzyskaniu informacji o zgonie przedsiębiorcy lub po uzyskaniu informacji z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej albo Krajowego Rejestru Sądowego o wykreśleniu przedsiębiorcy.

Art. 7d. W sprawach dotyczących wykonywania działalności gospodarczej w zakresie wyrobu, oczyszczania, skażania lub odwadniania alkoholu etylowego oraz wytwarzania wyrobów tytoniowych, w zakresie nieuregulowanym w ustawie, stosuje się przepisy ustawy z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców.".