Dziennik Ustaw

Dz.U.2018.650

| Akt obowiązujący
Wersja od: 30 marca 2018 r.
Art.  52. 

W ustawie z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1577 oraz z 2018 r. poz. 398) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 256 § 3 otrzymuje brzmienie:

"§ 3. Do zarejestrowania zmiany umowy spółki stosuje się odpowiednio przepisy art. 164 § 3, art. 165, art. 169 i art. 172.";

2) w art. 430 § 4 otrzymuje brzmienie:

"§ 4. Do zarejestrowania zmian statutu stosuje się odpowiednio przepisy art. 327.";

3) w art. 551 § 5 otrzymuje brzmienie:

"§ 5. Przedsiębiorca będący osobą fizyczną wykonującą we własnym imieniu działalność gospodarczą w rozumieniu ustawy z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców (Dz. U. poz. 646) - (przedsiębiorca przekształcany) może przekształcić formę prowadzonej działalności w jednoosobową spółkę kapitałową (spółkę przekształconą) (przekształcenie przedsiębiorcy w spółkę kapitałową).";

4) art. 593 otrzymuje brzmienie:

"Art. 593. Sprawy o przestępstwa wymienione w art. 586-592 należą do właściwości sądów rejonowych.".