Dziennik Ustaw

Dz.U.2018.650

| Akt obowiązujący
Wersja od: 30 marca 2018 r.
Art.  47. 

W ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1553 i 2361) wprowadza się następujące zmiany:

1) art. 2 otrzymuje brzmienie:

"Art. 2. Zawieranie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w imieniu przedsiębiorcy zagranicznego nieposiadającego siedziby na terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej, państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej umów z klientami o organizowanie imprez turystycznych jest dopuszczalne, jeżeli przedsiębiorca ten prowadzi w tym zakresie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej działalność gospodarczą w formie oddziału, na warunkach określonych w ustawie z dnia 6 marca 2018 r. o zasadach uczestnictwa przedsiębiorców zagranicznych i innych osób zagranicznych w obrocie gospodarczym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 649).";

2) w art. 3 pkt 14 otrzymuje brzmienie:

"14) przedsiębiorca - przedsiębiorcę w rozumieniu ustawy z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców (Dz. U. poz. 646) i przedsiębiorcę zagranicznego w rozumieniu ustawy z dnia 6 marca 2018 r. o zasadach uczestnictwa przedsiębiorców zagranicznych i innych osób zagranicznych w obrocie gospodarczym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;";

3) w art. 4 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Działalność gospodarcza w zakresie organizowania imprez turystycznych oraz pośredniczenia na zlecenie klientów w zawieraniu umów o świadczenie usług turystycznych jest działalnością regulowaną w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców i wymaga uzyskania wpisu do rejestru organizatorów turystyki i pośredników turystycznych, zwanego dalej "rejestrem".";

4) w art. 7:
a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Organem właściwym do prowadzenia rejestru jest marszałek województwa właściwy ze względu na siedzibę przedsiębiorcy, a w wypadku przedsiębiorcy zagranicznego, który utworzył oddział na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 6 marca 2018 r. o zasadach uczestnictwa przedsiębiorców zagranicznych i innych osób zagranicznych w obrocie gospodarczym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, organem właściwym do prowadzenia rejestru jest marszałek województwa właściwy ze względu na siedzibę oddziału.",

b) po ust. 8 dodaje się ust. 8a-8e w brzmieniu:

"8a. Marszałek województwa wydaje z urzędu zaświadczenie o dokonaniu wpisu do rejestru.

8b. Marszałek województwa prostuje z urzędu wpis do rejestru zawierający oczywiste błędy lub niezgodności ze stanem faktycznym.

8c. W przypadku zmiany danych wpisanych do rejestru przedsiębiorca jest obowiązany złożyć wniosek o zmianę wpisu w rejestrze w terminie 14 dni od dnia, w którym nastąpiła zmiana tych danych.

8d. Marszałek województwa jest obowiązany dokonać wpisu przedsiębiorcy do rejestru w terminie 7 dni od dnia wpływu do niego wniosku o wpis wraz z dokumentami, o których mowa w ust. 4 lub 5a, lub 5b i w art. 5 ust. 1a i 1b.

8e. Jeżeli marszałek województwa nie dokona wpisu w terminie, o którym mowa w ust. 8d, a od dnia wpływu do niego wniosku upłynęło 14 dni, przedsiębiorca może rozpocząć działalność. Nie dotyczy to przypadku, gdy marszałek województwa wezwał przedsiębiorcę do uzupełnienia wniosku o wpis nie później niż przed upływem 7 dni od dnia jego otrzymania. W takiej sytuacji termin, o którym mowa w zdaniu pierwszym, biegnie odpowiednio od dnia wpływu uzupełnienia wniosku o wpis.";

5) w art. 7a ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Organizator turystyki lub pośrednik turystyczny może zawiesić wykonywanie działalności gospodarczej na podstawie przepisów dotyczących zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej.";

6) w art. 9:
a) po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu:

"2a. Marszałek województwa może wezwać przedsiębiorcę do usunięcia uchybień stwierdzonych w wyniku kontroli w wyznaczonym terminie.",

b) w ust. 3 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

"1) z urzędu decyzje o wykreśleniu przedsiębiorcy z rejestru oraz o zakazie wykonywania działalności objętej wpisem do rejestru przez okres 3 lat - w przypadku gdy:

a) przedsiębiorca złożył oświadczenie, o którym mowa w art. 7 ust. 4, niezgodne ze stanem faktycznym lub

b) przedsiębiorca nie usunął naruszeń warunków wymaganych prawem do wykonywania działalności regulowanej w wyznaczonym przez marszałka województwa terminie, lub

c) stwierdzi rażące naruszenie warunków wymaganych prawem do wykonywania działalności regulowanej przez przedsiębiorcę, o których mowa w art. 10a;",

c) dodaje się ust. 5 i 6 w brzmieniu:

"5. Przepisu ust. 3 pkt 3 nie stosuje się w przypadku wystąpienia sytuacji, o której mowa w art. 7 ust. 8e.

6. Decyzje, o których mowa w ust. 3 pkt 1 i 1a, podlegają natychmiastowemu wykonaniu.";

7) po art. 10a dodaje się art. 10aa w brzmieniu:

"Art. 10aa. Marszałek województwa wykreśla przedsiębiorcę z rejestru także po uzyskaniu informacji o zgonie przedsiębiorcy lub po uzyskaniu informacji z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej albo z Krajowego Rejestru Sądowego o wykreśleniu przedsiębiorcy.";

8) w art. 40 dodaje się ust. 7 w brzmieniu:

"7. Do kontroli działalności gospodarczej, o której mowa w ust. 3-6, stosuje się przepisy rozdziału 5 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców.";

9) art. 51b otrzymuje brzmienie:

"Art. 51b. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej ustawie do wykonywania działalności gospodarczej, o której mowa w art. 4 ust. 1, stosuje się przepisy ustawy z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców.".