Dziennik Ustaw

Dz.U.2018.650

| Akt obowiązujący
Wersja od: 30 marca 2018 r.
Art.  4. 

W ustawie z dnia 16 listopada 1964 r. o Polskim Czerwonym Krzyżu (Dz. U. poz. 276) wprowadza się następujące zmiany:

1) art. 4 otrzymuje brzmienie:

"Art. 4. Polski Czerwony Krzyż jest jedynym prawnie uznanym polskim stowarzyszeniem Czerwonego Krzyża działającym na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i uprawnionym do prowadzenia w tym charakterze działalności w stosunkach z zagranicą.";

2) w art. 15 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Orzekanie w sprawach o wykroczenia, o których mowa w ust. 1, następuje w trybie przepisów Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia.".