Dziennik Ustaw

Dz.U.2018.650

| Akt obowiązujący
Wersja od: 30 marca 2018 r.
Art.  231.  [Utrzymanie w mocy przepisów wykonawczych wydanych na podstawie zmienianych przepisów ustawy - Prawo probiercze]

Dotychczasowe przepisy wykonawcze wydane na podstawie art. 22 ustawy zmienianej w art. 142 zachowują moc do dnia wejścia w życie nowych przepisów wykonawczych wydanych na podstawie art. 22 ustawy zmienianej w art. 142, jednak nie dłużej niż przez okres 12 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy, oraz mogą być zmieniane na podstawie tego przepisu.