Dziennik Ustaw

Dz.U.2018.650

| Akt obowiązujący
Wersja od: 30 marca 2018 r.
Art.  17. 

W ustawie z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2017 r. poz. 2101) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 9:
a) ust. 7 otrzymuje brzmienie:

"7. Do kontroli działalności gospodarczej przedsiębiorcy stosuje się przepisy rozdziału 5 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców (Dz. U. poz. 646).",

b) dodaje się ust. 9-14 w brzmieniu:

"9. Z wyników kontroli, o której mowa w ust. 7, osoby kontrolujące sporządzają i podpisują protokół w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach.

10. W protokole kontroli zamieszcza się w szczególności:

1) nazwę organu przeprowadzającego kontrolę;

2) nazwę i siedzibę przedsiębiorcy;

3) datę rozpoczęcia i zakończenia kontroli;

4) przedmiot, zakres kontroli oraz okres objęty kontrolą;

5) imiona i nazwiska osób kontrolujących oraz datę i numer upoważnienia do przeprowadzenia kontroli;

6) opis stanu faktycznego ze wskazaniem dokumentacji wykorzystanej podczas kontroli;

7) ustalone nieprawidłowości - jeżeli zostały stwierdzone;

8) wnioski z kontroli;

9) spis załączników do protokołu;

10) datę i miejscowość podpisania protokołu;

11) pouczenie przedsiębiorcy o prawie do złożenia zastrzeżeń do protokołu;

12) informację o wynikach rozpatrzenia przez organ przeprowadzający kontrolę złożonych przez przedsiębiorcę zastrzeżeń do protokołu - jeżeli zostały złożone;

13) wzmiankę o odmowie podpisania protokołu przez przedsiębiorcę - jeżeli została stwierdzona.

11. Przedsiębiorca przed podpisaniem protokołu kontroli może zgłosić do organu przeprowadzającego kontrolę pisemne zastrzeżenia w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania.

12. W przypadku zgłoszenia zastrzeżeń do protokołu kontroli organ przeprowadzający kontrolę rozpatruje je w terminie 14 dni od dnia ich otrzymania.

13. W razie uwzględnienia zastrzeżeń do protokołu kontroli osoby kontrolujące korygują protokół i ponownie doręczają go przedsiębiorcy.

14. Przedsiębiorca podpisuje skorygowany protokół kontroli w terminie 7 dni od dnia jego doręczenia. Niepodpisanie skorygowanego protokołu we wskazanym terminie oznacza odmowę jego podpisania.";

2) w załączniku do ustawy w ust. 4 w pkt 2 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

"określone w tabeli nr 18, gdy materiały zasobu są udostępniane określonemu podmiotowi dla potrzeb jego działalności gospodarczej, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców, lub w celu publikacji w sieci Internet pochodnych tych materiałów w postaci:".