Dziennik Ustaw

Dz.U.2018.650

| Akt obowiązujący
Wersja od: 30 marca 2018 r.
Art.  138. 

W ustawie z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 2136 i 2371 oraz z 2018 r. poz. 317) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 6 w ust. 1 pkt 5 otrzymuje brzmienie:

"5) ustawie z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców (Dz. U. poz. 646);";

2) w art. 30 w ust. 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

"1) imię i nazwisko oraz miejsce zamieszkania, a w przypadku osoby prawnej nazwę i siedzibę przedsiębiorcy oraz numer identyfikacji podatkowej (NIP);".