Dziennik Ustaw

Dz.U.2018.650

| Akt obowiązujący
Wersja od: 30 marca 2018 r.
Art.  130. 

W ustawie z dnia 24 kwietnia 2009 r. o bateriach i akumulatorach (Dz. U. z 2016 r. poz. 1803) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 6 pkt 12 otrzymuje brzmienie:

"12) przedsiębiorca - przedsiębiorcę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców (Dz. U. poz. 646);";

2) w art. 59a w ust. 1:
a) uchyla się pkt 5,
b) uchyla się pkt 7;
3) w art. 64a w ust. 1:
a) uchyla się pkt 6,
b) uchyla się pkt 8,
c) uchyla się pkt 10;
4) art. 71a otrzymuje brzmienie:

"Art. 71a. Do kontroli działalności gospodarczej przedsiębiorcy stosuje się przepisy rozdziału 5 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców.".