Dziennik Ustaw

Dz.U.2018.650

| Akt obowiązujący
Wersja od: 30 marca 2018 r.
Art.  13. 

W ustawie z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 1261 i 2111 oraz z 2018 r. poz. 138) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 13a w ust. 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

"1) prowadzić działalności gospodarczej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców (Dz. U. poz. 646), a także zarządzać taką działalnością lub być przedstawicielem czy pełnomocnikiem w prowadzeniu takiej działalności;";

2) w art. 30 w ust. 3 skreśla się wyrazy "i 2";
3) w art. 31 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Zalecenia pokontrolne oraz inne dane wynikające z czynności kontrolnych są wpisywane przez upoważnionych pracowników właściwego państwowego inspektora sanitarnego do książki kontroli prowadzonej na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców.";

4) w art. 37 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Do kontroli działalności gospodarczej przedsiębiorcy stosuje się przepisy rozdziału 5 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców.".