Dziennik Ustaw

Dz.U.2018.650

| Akt obowiązujący
Wersja od: 30 marca 2018 r.
Art.  124. 

W ustawie z dnia 16 lutego 2007 r. o zapasach ropy naftowej, produktów naftowych i gazu ziemnego oraz zasadach postępowania w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa paliwowego państwa i zakłóceń na rynku naftowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1210 i 1387) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 5 w ust. 3j pkt 2 otrzymuje brzmienie:

"2) numer identyfikacji podatkowej (NIP) oraz numer akcyzowy, jeżeli producent lub handlowiec takie posiada;";

2) w art. 13 w ust. 3a pkt 3 otrzymuje brzmienie:

"3) numer identyfikacji podatkowej (NIP), numer akcyzowy nadany przez właściwego naczelnika urzędu skarbowego,";

3) w art. 14 w ust. 2 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

"2) oznaczenie formy prawnej, a także numer identyfikacji podatkowej (NIP), numer akcyzowy wydany przez właściwego naczelnika urzędu skarbowego, jeżeli producent lub handlowiec taki posiada, oraz numer PESEL osoby kierującej działalnością producenta lub handlowca lub, dla osób nieposiadających numeru PESEL, numer dokumentu tożsamości;";

4) w art. 21b:
a) w ust. 4 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

"2) numer identyfikacji podatkowej (NIP) producenta lub handlowca, jeżeli taki posiada;",

b) w ust. 7 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

"2) numer identyfikacji podatkowej (NIP) producenta lub handlowca, jeżeli taki posiada;";

5) w art. 29b ust. 6 otrzymuje brzmienie:

"6. Do przeglądu zapasów interwencyjnych przeprowadzanego przez osoby upoważnione przez Komisję Europejską nie stosuje się przepisów rozdziału 5 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców (Dz. U. poz. 646).".