Dziennik Ustaw

Dz.U.2018.650

| Akt obowiązujący
Wersja od: 30 marca 2018 r.
Art.  120. 

W ustawie z dnia 18 października 2006 r. o wyrobie napojów spirytusowych oraz o rejestracji i ochronie oznaczeń geograficznych napojów spirytusowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 822) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 3 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Działalność gospodarcza w zakresie wyrobu lub rozlewu napojów spirytusowych jest działalnością regulowaną w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców (Dz. U. poz. 646) i wymaga uzyskania wpisu do rejestru działalności w zakresie wyrobu lub rozlewu napojów spirytusowych, zwanego dalej "rejestrem".";

2) w art. 7 dodaje się ust. 5 i 6 w brzmieniu:

"5. Minister prostuje z urzędu wpis do rejestru zawierający oczywiste błędy lub niezgodności ze stanem faktycznym.

6. W przypadku zmiany danych wpisanych do rejestru przedsiębiorca jest obowiązany złożyć wniosek o zmianę wpisu w rejestrze w terminie 14 dni od dnia, w którym nastąpiła zmiana tych danych.";

3) po art. 7 dodaje się art. 7a w brzmieniu:

"Art. 7a. 1. Minister jest obowiązany dokonać wpisu przedsiębiorcy do rejestru w terminie 7 dni od dnia wpływu do niego wniosku o wpis wraz z oświadczeniem o spełnieniu warunków wymaganych prawem do wykonywania działalności gospodarczej, dla której rejestr jest prowadzony.

2. Jeżeli minister nie dokona wpisu w terminie, o którym mowa w ust. 1, a od dnia wpływu do niego wniosku upłynęło 14 dni, przedsiębiorca może rozpocząć działalność po uprzednim zawiadomieniu o tym ministra na piśmie. Nie dotyczy to przypadku, gdy minister wezwał przedsiębiorcę do uzupełnienia wniosku o wpis nie później niż przed upływem 7 dni od dnia jego otrzymania. W takiej sytuacji termin, o którym mowa w zdaniu pierwszym, biegnie odpowiednio od dnia wpływu uzupełnienia wniosku o wpis.";

4) w art. 8:
a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Minister wydaje decyzję o zakazie wykonywania przez przedsiębiorcę działalności w zakresie wyrobu lub rozlewu napojów spirytusowych w przypadkach:

1) złożenia przez przedsiębiorcę oświadczenia, o którym mowa w art. 6 ust. 4, niezgodnego ze stanem faktycznym;

2) nieusunięcia przez przedsiębiorcę naruszeń warunków wymaganych prawem do wykonywania działalności, o której mowa w art. 3, w wyznaczonym przez ministra terminie;

3) stwierdzenia przez ministra rażącego naruszenia warunków wymaganych prawem do wykonywania działalności, o której mowa w art. 3, przez przedsiębiorcę;

4) cofnięcia przez właściwego dla podatnika naczelnika urzędu skarbowego zezwolenia na prowadzenie składu podatkowego, z uwagi na:

a) zaległości z tytułu cła i podatków stanowiących dochód budżetu państwa, składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne,

b) kierowanie podmiotem przez osoby skazane prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów, przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi lub przestępstwo skarbowe,

c) prowadzenie działalności niezgodnie z uzyskanym zezwoleniem,

d) nieposiadanie tytułu prawnego do korzystania z miejsca, w którym prowadzono skład podatkowy.",

b) po ust. 1 dodaje się ust. 1a i 1b w brzmieniu:

"1a. Decyzja, o której mowa w ust. 1, podlega natychmiastowemu wykonaniu.

1b. Przed wydaniem decyzji na podstawie ust. 1 pkt 2 minister wyznacza termin usunięcia stwierdzonych naruszeń.",

c) dodaje się ust. 3 w brzmieniu:

"3. Minister powiadamia ministra właściwego do spraw finansów publicznych o wydanej decyzji, o której mowa w ust. 1.";

5) po art. 8 dodaje się art. 8a w brzmieniu:

"Art. 8a. 1. Przedsiębiorca, wobec którego wydano decyzję o zakazie wykonywania działalności, o której mowa w art. 8 ust. 1, może uzyskać wpis do rejestru w tym samym zakresie działalności gospodarczej nie wcześniej niż po upływie 3 lat od dnia wydania decyzji.

2. Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio do przedsiębiorcy, który wykonywał działalność gospodarczą bez wpisu do rejestru. Nie dotyczy to sytuacji określonej w art. 7a ust. 2.";

6) po art. 9 dodaje się art. 9a w brzmieniu:

"Art. 9a. Minister wykreśla przedsiębiorcę z rejestru na jego wniosek, a także po uzyskaniu informacji o zgonie przedsiębiorcy lub po uzyskaniu informacji z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej albo Krajowego Rejestru Sądowego o wykreśleniu przedsiębiorcy.";

7) art. 10 otrzymuje brzmienie:

"Art. 10. W sprawach nieuregulowanych w ustawie dotyczących podejmowania, wykonywania i zakończenia działalności gospodarczej w zakresie wyrobu lub rozlewu napojów spirytusowych stosuje się przepisy ustawy z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców.".