Dziennik Ustaw

Dz.U.2018.650

| Akt obowiązujący
Wersja od: 30 marca 2018 r.
Art.  118. 

W ustawie z dnia 25 sierpnia 2006 r. o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw (Dz. U. z 2018 r. poz. 427) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 2 w ust. 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

"1) przedsiębiorca - przedsiębiorcę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców (Dz. U. poz. 646), wykonującego działalność gospodarczą w zakresie wytwarzania, transportowania, magazynowania lub wprowadzania do obrotu paliw;";

2) w art. 12 w ust. 6 skreśla się wyrazy "oraz ust. 5";
3) w art. 16 ust. 2a otrzymuje brzmienie:

"2a. Przepis art. 49 ust. 7 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców nie ma zastosowania do przeprowadzania kontroli, o której mowa w ust. 1.";

4) art. 30a otrzymuje brzmienie:

"Art. 30a. Do kontroli działalności gospodarczej przedsiębiorcy stosuje się przepisy rozdziału 5 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców.";

5) w art. 30d w ust. 3 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

"2) numer identyfikacji podatkowej (NIP) podmiotów, o których mowa w ust. 1, oraz numer identyfikacyjny podmiotów w odpowiednich rejestrach państwa obcego, jeżeli został nadany;";

6) w art. 30e w ust. 3 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

"2) numer identyfikacji podatkowej (NIP) podmiotu, o którym mowa w ust. 1, oraz numer identyfikacyjny podmiotu w odpowiednich rejestrach państwa obcego, jeżeli został nadany;".