Dziennik Ustaw

Dz.U.2018.650

| Akt obowiązujący
Wersja od: 30 marca 2018 r.
Art.  110. 

W ustawie z dnia 9 czerwca 2006 r. o Centralnym Biurze Antykorupcyjnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1993 i 2405 oraz z 2018 r. poz. 138) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 2 w ust. 1 w pkt 1 w lit. b wyrazy "art. 585-592" zastępuje się wyrazami "art. 586-592";
2) w art. 17:
a) ust. 12a otrzymuje brzmienie:

"12a. Usługodawca świadczący usługi drogą elektroniczną będący mikroprzedsiębiorcą lub małym przedsiębiorcą w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców (Dz. U. poz. 646) zapewnia warunki techniczne i organizacyjne umożliwiające prowadzenie przez CBA kontroli operacyjnej stosownie do posiadanej infrastruktury.",

b) w ust. 17 w pkt 2 skreśla się wyrazy " i 15c";
3) w art. 22b w ust. 2 wyrazy "art. 36 ust. 3" zastępuje się wyrazami "art. 36a";
4) w art. 26 w ust. 1 w pkt 7 wyrazy "art. 4 pkt 1" zastępuje się wyrazami "art. 4 pkt 5";
5) art. 46a otrzymuje brzmienie:

"Art. 46a. Do kontroli działalności gospodarczej przedsiębiorcy nie stosuje się przepisów rozdziału 5 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców.".