Dziennik Ustaw

Dz.U.2018.650

| Akt obowiązujący
Wersja od: 30 marca 2018 r.
Art.  11. 

W ustawie z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2016 r. poz. 487, z 2017 r. poz. 2245 i 2439 oraz z 2018 r. poz. 310) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 9 uchyla się ust. 2a;
2) w art. 92po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:

"1a. Wydawanie zezwoleń, o których mowa w art. 9 ust. 2, decyzji wprowadzających zmiany w tych zezwoleniach oraz duplikatów tych zezwoleń należy do zadań własnych województw.";

3) po art. 181 dodaje się art. 181a w brzmieniu:

"Art. 181a. Wydawanie zezwoleń na podstawie art. 18 oraz art. 181 należy do zadań własnych gminy.";

4) art. 183 otrzymuje brzmienie:

"Art. 183. Do kontroli działalności gospodarczej przedsiębiorcy, o której mowa w art. 9, art. 18 i art. 181, stosuje się przepisy rozdziału 5 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców (Dz. U. poz. 646).";

5) uchyla się art. 185.