Dziennik Ustaw

Dz.U.2018.650

| Akt obowiązujący
Wersja od: 30 marca 2018 r.
Art.  105. 

W ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o systemie tachografów cyfrowych (Dz. U. z 2017 r. poz. 891) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 4 w ust. 2 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

"2) numer identyfikacji podatkowej (NIP);";

2) w art. 5 w ust. 3 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

"2) numer identyfikacji podatkowej (NIP);";

3) w art. 12 w ust. 3 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

"1) prowadzi kontrolę, o której mowa w ust. 2, na zasadach określonych w rozdziale 5 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców (Dz. U. poz. 646);".