Dziennik Ustaw

Dz.U.2018.650

| Akt obowiązujący
Wersja od: 30 marca 2018 r.
Art.  100. 

W ustawie z dnia 16 lipca 2004 r. - Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z 2017 r. poz. 1907 i 2201 oraz z 2018 r. poz. 106 i 138) wprowadza się następujące zmiany:

1) po art. 10 dodaje się art. 10a w brzmieniu:

"Art. 10a. Prezes UKE prostuje z urzędu wpis do rejestru zawierający oczywiste błędy lub niezgodności ze stanem faktycznym.";

2) po art. 12 dodaje się art. 12a i art. 12b w brzmieniu:

"Art. 12a. Prezes UKE wykreśla z rejestru przedsiębiorcę telekomunikacyjnego:

1) w przypadku wydania decyzji o zakazie wykonywania działalności telekomunikacyjnej;

2) na wniosek przedsiębiorcy telekomunikacyjnego;

3) po uzyskaniu informacji o zgonie przedsiębiorcy telekomunikacyjnego lub po uzyskaniu informacji z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej albo Krajowego Rejestru Sądowego o jego wykreśleniu;

4) po uzyskaniu informacji o wydaniu prawomocnego orzeczenia zakazującego przedsiębiorcy telekomunikacyjnemu prowadzenia działalności gospodarczej objętej wpisem;

5) w przypadku niewypełnienia przez przedsiębiorcę telekomunikacyjnego obowiązków informacyjnych, o których mowa w art. 7 ust. 1 i 2, za dwa kolejne lata.

Art. 12b. 1. Przedsiębiorca telekomunikacyjny, który został wykreślony z rejestru na skutek wydania decyzji o zakazie wykonywania działalności telekomunikacyjnej, może uzyskać ponowny wpis do rejestru nie wcześniej niż po upływie 3 lat od dnia wydania decyzji.

2. Nie może uzyskać wpisu do rejestru wnioskodawca, który w okresie 3 lat poprzedzających złożenie wniosku wykonywał działalność telekomunikacyjną będącą działalnością gospodarczą wymagającą dokonania wpisu do rejestru bez takiego wpisu. Nie dotyczy to sytuacji określonej w art. 10 ust. 9.";

3) art. 13 otrzymuje brzmienie:

"Art. 13. Minister właściwy do spraw informatyzacji określi, w drodze rozporządzenia, wzór wniosku o wpis, zmianę wpisu lub wykreślenie z:

1) rejestru przedsiębiorców telekomunikacyjnych,

2) rejestru jednostek samorządu terytorialnego wykonujących działalność w zakresie telekomunikacji - kierując się dążeniem do uproszczenia i ułatwienia podejmowania działalności w zakresie telekomunikacji, a także koniecznością zapewnienia Prezesowi UKE informacji niezbędnych do właściwego realizowania jego obowiązków.";

4) w art. 144a w ust. 5 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

"1) odpisu z rejestru przedsiębiorców albo ewidencji działalności gospodarczej lub innego właściwego rejestru prowadzonego w państwie pochodzenia, chyba że dany podmiot jest wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, o której mowa w ustawie z dnia 6 marca 2018 r. o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy (Dz. U. poz. 647);";

5) w art. 179 ust. 4d otrzymuje brzmienie:

"4d. Zapewnienia warunków technicznych dostępu i utrwalania za pomocą interfejsów nie stosuje się do przedsiębiorców telekomunikacyjnych będących mikroprzedsiębiorcami albo małymi przedsiębiorcami w rozumieniu ustawy z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców (Dz. U. poz. 646), z zastrzeżeniem ust. 4c.";

6) w art. 200 po ust. 7 dodaje się ust. 7a w brzmieniu:

"7a. Protokół, o którym mowa w ust. 7, zawiera w szczególności:

1) oznaczenie kontrolowanego podmiotu, czasu i miejsca przeprowadzania kontroli;

2) wskazanie zakresu kontroli oraz osób w niej uczestniczących;

3) opis przebiegu kontroli;

4) ustalenia z przeprowadzonej kontroli.";

7) art. 200a otrzymuje brzmienie:

"Art. 200a. Do kontroli działalności gospodarczej przedsiębiorcy stosuje się przepisy rozdziału 5 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców.".