[Pojęcia związane z CEIDG stosowane w obowiązujących przepisach] - Art. 202. - Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo... - Dz.U.2018.650 - OpenLEX

Art. 202. - [Pojęcia związane z CEIDG stosowane w obowiązujących przepisach] - Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo przedsiębiorców oraz inne ustawy dotyczące działalności gospodarczej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2018.650

Akt obowiązujący
Wersja od: 30 marca 2018 r.
Art.  202.  [Pojęcia związane z CEIDG stosowane w obowiązujących przepisach]
1. 
Ilekroć w obowiązujących przepisach jest mowa o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej utworzonej na podstawie przepisów ustawy uchylanej w art. 192, należy przez to rozumieć Centralną Ewidencję i Informację o Działalności Gospodarczej określoną w ustawie, o której mowa w art. 1 ust. 2.
2. 
Ilekroć w obowiązujących przepisach jest mowa o "ewidencji działalności gospodarczej", należy przez to rozumieć Centralną Ewidencję i Informację o Działalności Gospodarczej określoną w ustawie, o której mowa w art. 1 ust. 2.
3. 
Ilekroć w obowiązujących przepisach jest mowa o:
1)
oświadczeniu o wpisie do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub
2)
oświadczeniu o uzyskaniu wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, lub
3)
oświadczeniu o wpisie w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, lub
4)
wypisie z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej

- stosuje się odpowiednio przepis art. 46 ust. 6 ustawy, o której mowa w art. 1 ust. 2.