Art. 99. - Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2017.60

Akt obowiązujący
Wersja od: 27 maja 2022 r.
Art.  99. 

W ustawie z dnia 13 czerwca 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 827, z 2014 r. poz. 7 i 811, z 2015 r. poz. 357 oraz z 2016 r. poz. 35 i 1985) wprowadza się następujące zmiany:

1)
w art. 1:
a)
w pkt 3 uchyla się lit. b,
b)
w pkt 4:
uchyla się lit. d, e i f w zakresie art. 14 ust. 4a,
uchyla się lit. i,
c)
w pkt 5 uchyla się lit. a w zakresie art. 14a ust. 1, 1a, 2 i 3,
d)
uchyla się pkt 6,
e)
uchyla się pkt 7 w zakresie art. 14d ust. 7,
f)
uchyla się pkt 8;
2)
uchyla się art. 3;
3)
uchyla się art. 5;
4)
w art. 18 uchyla się pkt 6 i 7.