Art. 97. - Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2017.60

Akt obowiązujący
Wersja od: 27 maja 2022 r.
Art.  97. 

W ustawie z dnia 9 listopada 2012 r. o nasiennictwie (Dz. U. poz. 1512, z 2013 r. poz. 865, z 2015 r. poz. 1893 oraz z 2016 r. poz. 2246) w art. 75 w ust. 1 w pkt 1 w lit. a wyraz "średnie" zastępuje się wyrazami "średnie lub średnie branżowe".