Art. 95. - Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2017.60

Akt obowiązujący
Wersja od: 27 maja 2022 r.
Art.  95. 

W ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o weteranach działań poza granicami państwa (Dz. U. poz. 1203) w art. 26 w ust. 1 w pkt 1 wyraz "ponadgimnazjalnej" zastępuje się wyrazem "ponadpodstawowej".