Art. 94. - Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2017.60

Akt obowiązujący
Wersja od: 27 maja 2022 r.
Art.  94. 

W ustawie z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie morskim (Dz. U. z 2016 r. poz. 281 i 1948 oraz z 2017 r. poz. 32) wprowadza się następujące zmiany:

1)
użyty w art. 64 w ust. 1 w pkt 1 w lit. a oraz w ust. 2 w różnym przypadku wyraz "średnie" zastępuje się użytymi w odpowiednim przypadku wyrazami "średnie lub średnie branżowe";
2)
w art. 74 w ust. 2 w pkt 3 wyraz "ponadgimnazjalne" zastępuje się wyrazem "ponadpodstawowe".