Art. 92. - Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2017.60

Akt obowiązujący
Wersja od: 27 maja 2022 r.
Art.  92. 

W ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2016 r. poz. 575, 1583 i 1860) wprowadza się następujące zmiany:

1)
w art. 82 w ust. 1b w pkt 1 wyraz "ponadgimnazjalnej" zastępuje się wyrazami "ponadgimnazjalnej lub ponadpodstawowej";
2)
w art. 129 pkt 7 otrzymuje brzmienie:

"7) informowania sądu o potrzebie umieszczenia dziecka w placówce działającej na podstawie przepisów ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59), przepisów o działalności leczniczej lub o pomocy społecznej.";

3)
w art. 136 pkt 7 otrzymuje brzmienie:

"7) informowania sądu o potrzebie umieszczenia dziecka w placówce działającej na podstawie przepisów ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe, przepisów ustawy o działalności leczniczej lub o pomocy społecznej.";

4)
w art. 146 w ust. 5 w pkt 1 wyraz "ponadgimnazjalnej" zastępuje się wyrazami "ponadgimnazjalnej lub ponadpodstawowej".