Art. 91. - Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2017.60

Akt obowiązujący
Wersja od: 27 maja 2022 r.
Art.  91. 

W ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. - Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2016 r. poz. 1131 i 1991) w art. 56 w pkt 1:

1)
w lit. a wyraz "średnie" zastępuje się wyrazami "średnie lub średnie branżowe";
2)
w lit. c wyraz "ponadgimnazjalnej" zastępuje się wyrazami "ponadgimnazjalnej lub ponadpodstawowej".