Art. 90. - Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2017.60

Akt obowiązujący
Wersja od: 27 maja 2022 r.
Art.  90. 

W ustawie z dnia 15 kwietnia 2011 r. o systemie informacji oświatowej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1927 i 1984) wprowadza się następujące zmiany:

1)
w art. 3:
a)
w ust. 1:
pkt 1 otrzymuje brzmienie:

"1) publicznych i niepublicznych przedszkoli, szkół i placówek oraz innych jednostek organizacyjnych, o których mowa w art. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59), zwanych dalej "szkołami i placówkami oświatowymi";",

w pkt 2 lit. h otrzymuje brzmienie:

"h) specjalistycznych jednostek nadzoru, o których mowa w art. 53 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe, zwanej dalej "ustawą - Prawo oświatowe",",

b)
w ust. 2 pkt 2a i 3 otrzymują brzmienie:

"2a) nauczycieli, o których mowa w art. 16 ust. 1 ustawy - Prawo oświatowe;

3) osób niebędących nauczycielami, o których mowa w art. 15 ust. 1-5 oraz art. 62 ust. 2 ustawy - Prawo oświatowe;";

2)
użyty w art. 7 w ust. 1 w pkt 20, w art. 14 w pkt 5 i 6, w art. 57 w ust. 1 i 2, w art. 62 w ust. 1, w art. 107 w ust. 6 w pkt 1 i w art. 127 w ust. 2, w różnym przypadku i liczbie, wyraz "ponadgimnazjalna" zastępuje się użytym w odpowiednim przypadku i odpowiedniej liczbie wyrazem "ponadpodstawowa";
3)
w art. 8:
a)
w pkt 1 lit. k otrzymuje brzmienie:

"k) danych o wysokości przeciętnego wynagrodzenia przypadającego na 1 etat, z uwzględnieniem nieperiodycznych składników wynagrodzenia nauczycieli mianowanych i dyplomowanych zatrudnionych na stanowiskach, na których wymagane są kwalifikacje pedagogiczne, w publicznych placówkach doskonalenia nauczycieli o zasięgu ogólnokrajowym, publicznych placówkach doskonalenia nauczycieli szkół artystycznych oraz publicznych placówkach doskonalenia nauczycieli przedmiotów zawodowych, którzy nauczają w szkołach rolniczych, o których mowa odpowiednio w art. 8 ust. 5 pkt 1 lit. b, ust. 6 i ust. 7 pkt 2 ustawy - Prawo oświatowe;",

b)
w pkt 2 lit. b-e otrzymują brzmienie:

"b) liczba diagnoz sporządzonych przez poradnię oraz liczba dzieci do 3 roku życia, dzieci w wieku, o którym mowa w art. 31 ust. 1 ustawy - Prawo oświatowe, w tym objętych rocznym obowiązkowym przygotowaniem przedszkolnym, oraz uczniów, według typów szkół i klas - dla których sporządzono diagnozy, według rodzajów tych diagnoz,

c) liczba dzieci do 3 roku życia, dzieci w wieku, o którym mowa w art. 31 ust. 1 ustawy - Prawo oświatowe, w tym objętych rocznym obowiązkowym przygotowaniem przedszkolnym, oraz uczniów, według typów szkół i klas - uczestniczących w zajęciach organizowanych przez poradnię, według rodzajów tych zajęć,

d) liczba opinii innych niż opinia o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju wydanych przez poradnię oraz liczba dzieci do 3 roku życia, dzieci w wieku, o którym mowa w art. 31 ust. 1 ustawy - Prawo oświatowe, w tym objętych rocznym obowiązkowym przygotowaniem przedszkolnym, oraz uczniów, według typów szkół i klas - dla których wydano opinie, według rodzajów tych opinii,

e) numer i data wydania opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju, orzeczenia o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych oraz orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, wraz z informacją, czy opinia lub orzeczenie zostało wydane dziecku do 3 roku życia, dziecku w wieku, o którym mowa w art. 31 ust. 1 ustawy - Prawo oświatowe, w tym objętemu rocznym obowiązkowym przygotowaniem przedszkolnym, oraz uczniowi, według typu szkoły i klasy, do której uczeń uczęszcza, oraz informacją o rodzaju niepełnosprawności, a w przypadku niepełnosprawności sprzężonych - współwystępujących niepełnosprawności, niedostosowaniu społecznym lub zagrożeniu niedostosowaniem społecznym,";

4)
w art. 9 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

"2) dane dziedzinowe dotyczące:

a) nauczycieli mianowanych lub dyplomowanych zatrudnionych na stanowiskach, na których wymagane są kwalifikacje pedagogiczne, w urzędach obsługujących ministrów, kuratoriach oświaty, specjalistycznej jednostce nadzoru, o której mowa w art. 53 ust. 1 i 2 ustawy - Prawo oświatowe, organach sprawujących nadzór pedagogiczny, o których mowa w art. 1 ust. 2 pkt 1 lit. e ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela, Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i okręgowych komisjach egzaminacyjnych - dane o wysokości przeciętnego wynagrodzenia przypadającego na 1 etat, z uwzględnieniem nieperiodycznych składników wynagrodzenia,

b) pracowników odpowiedzialnych za zarządzanie i administrowanie oświatą zatrudnionych w komórkach merytorycznych w urzędach gmin, starostwach powiatowych, urzędach marszałkowskich, jednostkach obsługujących, urzędach obsługujących ministrów prowadzących szkoły i placówki oświatowe, kuratoriach oświaty, Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, okręgowych komisjach egzaminacyjnych i specjalistycznej jednostce nadzoru, o której mowa w art. 53 ust. 1 i 2 ustawy - Prawo oświatowe:

– liczba pracowników,

– łączna wysokość ich wynagrodzeń,

– wymiar zatrudnienia, według rodzaju zajmowanych stanowisk.";

5)
w art. 13:
a)
pkt 5 otrzymuje brzmienie:

"5) korzystanie z nauczania, wychowania i opieki w wymiarze wyższym niż określony w art. 13 ust. 1 pkt 2 ustawy - Prawo oświatowe;",

b)
pkt 11 otrzymuje brzmienie:

"11) korzystanie z bezpłatnego transportu lub zwrotu kosztów przejazdu ucznia i opiekuna, o których mowa w art. 32 ust. 5 albo 6 ustawy - Prawo oświatowe;";

6)
w art. 14:
a)
pkt 3 otrzymuje brzmienie:

"3) rodzaj oddziału: ogólnodostępny, integracyjny, specjalny, przysposabiający do pracy, sportowy, dwujęzyczny, międzynarodowy lub inny rodzaj oddziału, w szczególności, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 13 ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty oraz art. 47 ust. 1 pkt 5, art. 111, art. 112 ust. 2, art. 113 i art. 165 ust. 16 ustawy - Prawo oświatowe;",

b)
pkt 12 otrzymuje brzmienie:

"12) korzystanie z dodatkowej bezpłatnej nauki języka polskiego oraz nauki języka i kultury kraju pochodzenia, o których mowa w art. 165 ust. 7, 9 i 15 ustawy - Prawo oświatowe;",

c)
pkt 25 otrzymuje brzmienie:

"25) uczestniczenie w zajęciach rozwijających zainteresowania i uzdolnienia, o których mowa w art. 109 ust. 1 pkt 6 ustawy - Prawo oświatowe, według rodzajów tych zajęć, oraz innych niż wymienione w art. 109 ust. 1 ustawy - Prawo oświatowe formach działalności dydaktyczno-wychowawczej;",

d)
pkt 27 otrzymuje brzmienie:

"27) korzystanie z bezpłatnego transportu lub zwrotu kosztów przejazdu, o których mowa w art. 39 ust. 3 i 4 ustawy - Prawo oświatowe;";

7)
w art. 20:
a)
wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

"Dane dziedzinowe ucznia w związku z egzaminami przeprowadzanymi przez okręgowe komisje egzaminacyjne obejmują:",

b)
w pkt 1 wyrazy "egzaminu gimnazjalnego" zastępuje się wyrazami "egzaminu ósmoklasisty",
c)
w pkt 2 lit. c otrzymuje brzmienie:

"c) zdanie egzaminu eksternistycznego z zakresu wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia lub branżowej szkoły II stopnia;";

8)
w art. 22 we wprowadzeniu do wyliczenia skreśla się wyrazy "i dyrektora gimnazjum";
9)
w art. 23:
a)
pkt 1 otrzymuje brzmienie:

"1) informację o spełnianiu obowiązku nauki w formie, o której mowa w art. 36 ust. 9 pkt 2 i ust. 12 ustawy - Prawo oświatowe;",

b)
pkt 3a otrzymuje brzmienie:

"3a) informację, o której mowa w art. 36 ust. 15 ustawy - Prawo oświatowe, przekazaną wójtowi gminy (burmistrzowi, prezydentowi miasta) przez osoby kierujące podmiotami prowadzącymi kwalifikacyjne kursy zawodowe, o których mowa w art. 117 ust. 2 pkt 4 i 5 tej ustawy;";

10)
w art. 29:
a)
w ust. 1:
w pkt 1a wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

"w odniesieniu do nauczycieli, o których mowa w art. 16 ust. 1 ustawy - Prawo oświatowe:",

w pkt 2 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

"w odniesieniu do nauczycieli mianowanych lub dyplomowanych zatrudnionych na stanowiskach, na których wymagane są kwalifikacje pedagogiczne, w urzędach obsługujących ministrów, kuratoriach oświaty, specjalistycznej jednostce nadzoru, o której mowa w art. 53 ust. 1 i 2 ustawy - Prawo oświatowe, organach sprawujących nadzór pedagogiczny, o których mowa w art. 1 ust. 2 pkt 1 lit. e ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela, Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i okręgowych komisjach egzaminacyjnych, publicznych placówkach doskonalenia nauczycieli o zasięgu ogólnokrajowym, publicznych placówkach doskonalenia nauczycieli szkół artystycznych oraz publicznych placówkach doskonalenia nauczycieli przedmiotów zawodowych, którzy nauczają w szkołach rolniczych, o których mowa odpowiednio w art. 8 ust. 5 pkt 1 lit. b, ust. 6 i ust. 7 pkt 2 ustawy - Prawo oświatowe:",

b)
w ust. 3:
w pkt 1 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

"w odniesieniu do osób niebędących nauczycielami, o których mowa w art. 15 ust. 2-6 ustawy - Prawo oświatowe:",

w pkt 2 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

"w odniesieniu do dyrektorów szkół i placówek oświatowych, niebędących nauczycielami, o których mowa w art. 62 ust. 2 ustawy - Prawo oświatowe:";

11)
użyte w art. 30, w art. 31 w ust. 1, w art. 42 w pkt 10, w art. 55 w ust. 1 i 2 oraz w art. 57 w ust. 1 w pkt 2, w różnym przypadku, wyrazy "egzamin gimnazjalny" zastępuje się użytymi w odpowiednim przypadku wyrazami "egzamin ósmoklasisty";
12)
w art. 41 w ust. 1:
a)
wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

"Ministrowie prowadzący szkoły i placówki oświatowe, minister właściwy do spraw oświaty i wychowania, Centralna Komisja Egzaminacyjna, okręgowe komisje egzaminacyjne, kuratorzy oświaty, organy sprawujące nadzór pedagogiczny, o których mowa w art. 1 ust. 2 pkt 1 lit. e ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela, oraz specjalistyczne jednostki nadzoru, o których mowa w art. 53 ust. 1 i 2 ustawy - Prawo oświatowe, do zbiorów danych tych podmiotów przekazują dane identyfikacyjne oraz dane dziedzinowe dotyczące:",

b)
pkt 2 otrzymuje brzmienie:

"2) pracowników odpowiedzialnych za zarządzanie i administrowanie oświatą zatrudnionych w komórkach merytorycznych w urzędach obsługujących ministrów prowadzących szkoły i placówki oświatowe, kuratoriach oświaty, Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, okręgowych komisjach egzaminacyjnych i specjalistycznej jednostce nadzoru, o której mowa w art. 53 ust. 1 i 2 ustawy - Prawo oświatowe.";

13)
w art. 42:
a)
w pkt 8 skreśla się wyrazy "i gimnazja",
b)
w pkt 9 wyraz "gimnazjum" zastępuje się wyrazami "szkoły podstawowej";
14)
w art. 43 w ust. 1 w pkt 1 lit. g otrzymuje brzmienie:

"g) specjalistyczne jednostki nadzoru, o których mowa w art. 53 ust. 1 i 2 ustawy - Prawo oświatowe,";

15)
w art. 58 w ust. 1 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

"Szkoły i placówki oświatowe, jednostki organizacyjne, o których mowa w art. 1 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela, Centralna Komisja Egzaminacyjna, okręgowe komisje egzaminacyjne, ministrowie prowadzący szkoły i placówki oświatowe, kuratorzy oświaty, organy sprawujące nadzór pedagogiczny, o których mowa w art. 1 ust. 2 pkt 1 lit. e ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela, specjalistyczne jednostki nadzoru, o których mowa w art. 53 ust. 1 i 2 ustawy - Prawo oświatowe, w związku z zatrudnieniem nauczyciela, mogą pozyskiwać następujące dane nauczyciela:";

16)
w art. 106 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

"2) właściwych ministrach - należy przez to rozumieć ministrów, o których mowa w art. 8 ust. 4-8 ustawy - Prawo oświatowe, prowadzących szkoły i placówki oświatowe;";

17)
w art. 107:
a)
w ust. 3:
w pkt 1 lit. h otrzymuje brzmienie:

"h) specjalnych potrzeb edukacyjnych wynikających z opinii lub orzeczeń, o których mowa w art. 127 ust. 9 i 10 ustawy - Prawo oświatowe, albo posiadania zezwolenia na indywidualny program lub tok nauki,",

w pkt 2 lit. b otrzymuje brzmienie:

"b) są dowożeni lub otrzymują zwrot kosztów przejazdu na podstawie art. 39 ust. 3 i 4 ustawy - Prawo oświatowe, z uwzględnieniem odległości od miejsca zamieszkania do szkoły lub placówki oświatowej,",

b)
w ust. 6 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

"2) spełniającej obowiązek nauki w formach, o których mowa w art. 36 ust. 9 pkt 2 oraz ust. 10 i 12 ustawy - Prawo oświatowe;";

18)
w art. 108:
a)
w ust. 8 w pkt 1 lit. b otrzymuje brzmienie:

"b) szkół i placówek oświatowych, publicznych i niepublicznych, prowadzonych przez inne niż jednostki samorządu terytorialnego osoby prawne i osoby fizyczne, dla których są odpowiednio organem właściwym do wydania zezwolenia, o którym mowa w art. 88 ust. 4 ustawy - Prawo oświatowe, albo organem prowadzącym ewidencję, o której mowa w art. 168 ust. 1 ustawy - Prawo oświatowe;",

b)
w ust. 9 w pkt 1 lit. b otrzymuje brzmienie:

"b) szkół i placówek oświatowych, publicznych i niepublicznych, prowadzonych przez inne niż jednostki samorządu terytorialnego osoby prawne i osoby fizyczne, dla których są odpowiednio organem właściwym do wydania zezwolenia, o którym mowa w art. 88 ust. 4 ustawy - Prawo oświatowe, albo organem prowadzącym ewidencję, o której mowa w art. 168 ust. 2 ustawy - Prawo oświatowe;";

19)
w art. 113 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Obowiązek dodatkowego aktualizowania i przekazywania danych, o których mowa w art. 107 ust. 3 pkt 1 lit. c, nie dotyczy szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez właściwych ministrów, a także szkół wpisanych do ewidencji, o której mowa w art. 168 ust. 2 ustawy - Prawo oświatowe.".