Art. 9. - Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2017.60

Akt obowiązujący
Wersja od: 27 maja 2022 r.
Art.  9. 

W ustawie z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2016 r. poz. 1782, 1948 i 1955) wprowadza się następujące zmiany:

1)
w art. 25 w ust. 1 wyrazy "średnie wykształcenie" zastępuje się wyrazami "wykształcenie średnie lub średnie branżowe";
2)
w art. 28a:
a)
w ust. 1 wyraz "średnie" zastępuje się wyrazami "średnie lub średnie branżowe",
b)
w ust. 2 wyrazy "średniego wykształcenia" zastępuje się wyrazami "wykształcenia średniego lub średniego branżowego";
3)
w art. 116a w ust. 2 wyraz "ponadgimnazjalnych" zastępuje się wyrazem "ponadpodstawowych".