Art. 89. - Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2017.60

Akt obowiązujący
Wersja od: 27 maja 2022 r.
Art.  89. 

W ustawie z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. z 2016 r. poz. 157) wprowadza się następujące zmiany:

1)
w art. 9a ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Obsługa, o której mowa w ust. 1, może również być wykonywana przez jednostki, o których mowa w art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59).";

2)
w art. 13 w ust. 2 w pkt 2 oraz w art. 16 w ust. 2 we wprowadzeniu do wyliczenia wyraz "średnie" zastępuje się wyrazami "średnie lub średnie branżowe".