Art. 88. - Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2017.60

Akt obowiązujący
Wersja od: 27 maja 2022 r.
Art.  88. 

W ustawie z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz. U. z 2016 r. poz. 627, 904, 1241, 1579, 1948 i 2001) wprowadza się następujące zmiany:

1)
w art. 31 w ust. 1 pkt 5 otrzymuje brzmienie:

"5) posiada akredytację kuratora oświaty, o której mowa w art. 118 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59).";

2)
w art. 41 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. W podstawie programowej kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół, o której mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 47 ust. 1 pkt 1 lit. b-h ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe, zawiera się treści umożliwiające przygotowanie ucznia szkoły podstawowej do ubiegania się o wydanie karty rowerowej.";

3)
w art. 58 w ust. 1 w pkt 1 oraz w art. 117 w ust. 2 w pkt 1 wyraz "średnie" zastępuje się wyrazami "średnie lub średnie branżowe".