Art. 86. - Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2017.60

Akt obowiązujący
Wersja od: 27 maja 2022 r.
Art.  86. 

W ustawie z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2016 r. poz. 176, 1170 i 1171) w art. 41 w ust. 3 w pkt 2 wyraz "średnie" zastępuje się wyrazami "średnie lub średnie branżowe".