Art. 81. - Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2017.60

Akt obowiązujący
Wersja od: 27 maja 2022 r.
Art.  81. 

W ustawie z dnia 17 lipca 2009 r. o praktykach absolwenckich (Dz. U. poz. 1052) w art. 2:

1)
w ust. 1 wyraz "gimnazjum" zastępuje się wyrazami "gimnazjum lub ośmioletnią szkołę podstawową";
2)
w ust. 2 wyraz "gimnazjum" zastępuje się wyrazami "gimnazjum lub ośmioletniej szkoły podstawowej".