Art. 8. - Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2017.60

Akt obowiązujący
Wersja od: 27 maja 2022 r.
Art.  8. 

W ustawie z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2016 r. poz. 1629 i 1948) wprowadza się następujące zmiany:

1)
w art. 40a w ust. 2 w pkt 2 w lit. a tiret pierwsze otrzymuje brzmienie:

"- jednostkom organizacyjnym wchodzącym w skład systemu oświaty, o którym mowa w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59),";

2)
w art. 44 w ust. 1:
a)
w pkt 3 wyrazy "wyższe lub średnie" zastępuje się wyrazami "wyższe, średnie lub średnie branżowe",
b)
w pkt 4 wyraz "średniego" zastępuje się wyrazami "średniego lub średniego branżowego";
3)
w art. 44a w ust. 2 w pkt 3 wyraz "średnie" zastępuje się wyrazami "średnie lub średnie branżowe".