Art. 77. - Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2017.60

Akt obowiązujący
Wersja od: 27 maja 2022 r.
Art.  77. 

W ustawie z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 902) w art. 6 w ust. 3 w pkt 1 wyraz "średnie" zastępuje się wyrazami "średnie lub średnie branżowe".