Art. 68. - Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2017.60

Akt obowiązujący
Wersja od: 27 maja 2022 r.
Art.  68. 

W ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2016 r. poz. 224, 437, 1948 i 2003) wprowadza się następujące zmiany:

1)
w art. 5 w ust. 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

"1) przedszkola, szkoły i inne jednostki organizacyjne wymienione w art. 2 pkt 3-9 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59);";

2)
w art. 27 w ust. 8 wyraz "średnie" zastępuje się wyrazami "średnie lub średnie branżowe".