Art. 66. - Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2017.60

Akt obowiązujący
Wersja od: 27 maja 2022 r.
Art.  66. 

W ustawie z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2016 r. poz. 1842, 1933, 2169 i 2260) wprowadza się następujące zmiany:

1)
w art. 40 w ust. 1 wyrazy "w uzgodnieniu z ministrem właściwym do spraw szkolnictwa wyższego" zastępuje się wyrazami "po zawiadomieniu ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego";
2)
w art. 130 w ust. 6 wyrazy "gimnazjum i szkole ponadgimnazjalnej" zastępuje się wyrazami "szkole podstawowej i ponadpodstawowej";
3) 1
 (uchylony).
1 Art. 66 pkt 3 uchylony przez art. 41 pkt 1 ustawy z dnia 22 listopada 2018 r. (Dz.U.2018.2245) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 stycznia 2019 r.