Art. 65. - Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2017.60

Akt obowiązujący
Wersja od: 27 maja 2022 r.
Art.  65. 

W ustawie z dnia 22 października 2004 r. o jednostkach doradztwa rolniczego (Dz. U. z 2016 r. poz. 356 i 1176) w art. 9:

1)
w ust. 5 w pkt 2 w lit. f wyraz "ponadgimnazjalnych" zastępuje się wyrazem "ponadpodstawowych";
2)
w ust. 7 w pkt 2 wyrazy "średnie wykształcenie" zastępuje się wyrazami "wykształcenie średnie lub średnie branżowe".